Antwoord kerkenraad Antwoord kerkenraad


Tiel, 21 april 2015

Antwoord van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Tiel op de verzoeken tot herziening van het kerkenraadsbesluit van 25 maart 2015

Geachte leden van onze Protestantse Gemeente Tiel,
We hebben als kerkenraad verschillende verzoeken ontvangen om te komen tot herziening (revisieverzoek) van het besluit over de (kerk)gebouwen van onze gemeente. Met pijn en zorg constateren we, dat we een aantal gemeenteleden niet hebben kunnen overtuigen van de noodzaak en billijkheid van het genomen besluit. Welke oorzaken hierin ook een rol spelen, dit trekken we ons als kerkenraad ernstig aan. We willen daarom graag met u in gesprek gaan. Daartoe houden wij twee bijeenkomsten:
op woensdag 6 en 13 mei, om 20.00 uur in de Ceciliënhof.

Petitielijsten
Er hebben inmiddels enkele lijsten in de gemeente gecirculeerd. Er is een intekenlijst van de familie Crezee met ruim 80 ondertekenaars en een lijst van de heer De Bakker met 26 handtekeningen, waarvan 9 personen ook de lijst van de familie Crezee ondertekend hebben. Daarnaast hebben ook enkele individuele gemeenteleden gereageerd op het besluit. Het revisieverzoek van de familie Crezee richt zich tot de kerkenraad om in elk geval niet beide grotere kerken te sluiten, maar één van beide voor onze gemeente te behouden. De ondertekenaars van dit verzoek vinden het van belang dat er een kerkgebouw blijft met uitstraling naar de Tielse samenleving, met daarbij een duidelijke missionair en diaconaal gezicht. Daarnaast maken veel mensen zich zorgen over de (on)mogelijkheden voor kerkmuziek in onze gemeente.

Geen nieuwe feiten of inzichten
In onze vergadering van 20 april jl. hebben wij besloten om zoveel mogelijk aan de bezwaren tegemoet te komen. De opmerkingen zullen nadrukkelijk een plaats krijgen in de uitwerking ‘binnen de besluitvorming’. Het genomen besluit wordt echter niet herzien, maar op onderdelen bijgesteld. Voor een herziening van een genomen besluit moeten er zwaarwegende gronden zijn. Nieuwe feiten of inzichten, die ten tijde van het besluit nog niet bekend waren, zijn hiervoor nodig. Dit is volgens ons niet het geval. Wij beseffen dat het besluit nog onvoldoende door de gemeente wordt gedragen. Toch vinden wij het niet verantwoord om het besluit terug te nemen of op te schorten. We verwachten dat dit tot herhaling van reeds gevoerde discussies zal leiden. De noodzakelijke rust om weer energie te steken in opbouw van de gemeente is hier niet mee gediend. Daarom vinden wij verder uitstel ook niet raadzaam.

De afwegingen
Wij hebben als kerkenraad de volgende afwegingen gemaakt.

  • Uit de tellingen van het aantal kerkgangers is niet gebleken, dat de kerk van Drumpt structureel te klein is. Voor de gezamenlijke vieringen – buiten de feestzondagen – heeft Drumpt voldoende capaciteit.
  • Het aanhouden van beide of één van beide genoemde grotere kerkgebouwen (nl. kerk Schaepmanstraat en St Maartenskerk ) zou zwaarder op de begroting van onze gemeente drukken, dan bij de keuze die nu gemaakt is, omdat:
  • De Maartens kerk (te) duur in gebruik, onderhoud en aanpassing is.
  • De kerk aan de Schaepmanstraat als kerkgebouw het best verkoopbaar is getaxeerd.
  • De diaconale en missionaire activiteiten zijn naar het oordeel van de kerkenraad niet afhankelijk van een (groot) kerkgebouw. Dergelijke activiteiten kunnen in een zekere kleinschaligheid minstens zo goed tot hun recht komen.
  • We vinden het ook belangrijk om in het centrum van Tiel aanwezig te zijn, met de Caeciliakapel en de Ceciliënhof voldoen we hieraan.
  • Binnen het besluit is naar ruimte gezocht om meer vieringen in de Maartenskerk te kunnen houden, waarbij drie criteria genoemd zijn:
1. Vieringen waarbij kerkmuziek centraal staat;
2. Vieringen op kerkelijke hoogtijdagen;
3. Vieringen die, gelet op het karakter, een groot gebouw wenselijk maken.
Daarom hebben wij besloten het eerder genoemde maximale aantal van circa vier diensten per jaar te verruimen. Op dinsdag 28 april a.s. willen we in een ingelaste vergadering tot nadere invulling van deze diensten komen. We zullen ons dan ook bezinnen op de invulling van de diensten in onze andere kerkgebouwen.

Op basis van het voorgaande is een herziening van het besluit volgens ons niet wenselijk. We stellen uw betrokkenheid bij de toekomst van onze gemeente echter zeer op prijs. We willen graag met u allen in gesprek blijven en we nodigen u dan ook van harte uit op woensdag 6 en/of 13 mei, om 20.00 uur in de Ceciliënhof.

Met hartelijke groet,
wnd. scriba, Ds. Leen de Ronde
tel. 634090/0628302624

 

terug