Verslag van gemeenteavond 29 februari 2016 Verslag van gemeenteavond 29 februari 2016

Ongeveer 100 mensen zijn bijeen in de Drumptse Hof. Wim Wassink, voorzitter van de kerkenraad, heet allen hartelijk welkom. Hij memoreert dat we midden in de veertigdagentijd zijn, een tijd van inkeer. Hij leest uit Hebreeën 7 : 20 - 28 en hij roept de gemeenteleden op om de tegenstellingen te overspannen en invoelend naar elkaar te zijn. De kerkenraad wil heel graag tot een dialoog komen en samen bouwen aan de toekomst van onze gemeente. We staan ook samen stil bij het overlijden van Tinie Beyen, partner van ds. Mieke Bregman.

Mededelingen
Achtereenvolgens is er aandacht voor het vertrek van ds. Jaap Huttenga, het gesprek met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) over onze financiële positie en over de actie Kerkbalans. Daarover meldt Oriana Poldervaart: momenteel is er € 188.000,-- toegezegd en wordt er, gelet op voorgaande jaren, gerekend op een eindresultaat van € 190.000,--. Vorig jaar werd € 215.000,-- toegezegd en uiteindelijk € 206.000,-- ontvangen.

Gebouwenbesluit
De voorzitter brengt het gebouwenbesluit ter sprake naar aanleiding van een brief van Ben Middeldorp. Er zijn meer berichten binnen gekomen met vergelijkbare inhoud. Wim Wassink geeft aan dat de kerkenraad niet bij voorbaat wenst vast te houden aan een genomen besluit, maar zoekt naar draagvlak. De kerkenraad wil wel graag afgewogen besluiten nemen, waarin zoveel mogelijk aspecten zijn meegenomen, met samenhang tussen de afzonderlijke besluiten.

De kerkenraad overweegt een enquête en/of een gesprek met gemeenteleden met ernstige bezwaren tegen het gebouwenbesluit. Ook wordt nagedacht over het inschakelen van één of meer wijze mannen/vrouwen om samen (kerkenraad én gemeenteleden) naar het proces te kijken en hierover te adviseren. De toonzetting van de voorzitter krijgt instemming van de aanwezigen, waarbij sommigen opmerken dat we niet eindeloos kunnen wachten met het maken van keuzes. Voorts wordt het belang van pastorale zorg benadrukt, met name voor hen die groot verdriet hebben over de besluiten.

Herinrichting Drumptse Kerk
Miep Koops spreekt namens de werkgroep en noemt de opdracht: “Bekijk het mogelijke gebruik in de toekomst, de indeling van het gebouw en de inventaris”. Niet altijd staat de kansel centraal, er zijn ook andere manieren van viering en dus ook een meer flexibele invulling van de kerkruimte. Dus: verwijdering van de huidige kansel, een verhoogd podium met flexibel liturgisch centrum en andere technische aanpassingen. Daarbij is ook gedacht aan hergebruik van bepaalde elementen uit de Schaepmanstraat.

Naast de kerkruimte is ook de Drumptse Hof op gebruiksmogelijkheden bekeken. De werkgroep is uitgebreid met Jan Poldervaart en Pieter Wagter, om hun (bouwtechnische) kennis. Via hen is contact gelegd met een architect met ruime ervaring in vergelijkbare situaties. Deze werkt een plan uit en maakt een offerte, die wordt voorgelegd aan het College van Kerkrentmeesters. Daarna kunnen de gemeenteleden op een volgende gemeenteavond deze plannen, inclusief begroting, bespreken. Nu is er nog geen sprake van keuzes of bedragen, dat komt later.

Nieuwe kerknaam
De Taakgroep Communicatie heeft voorgesteld om de Drumptse Kerk een nieuwe, meer algemene naam te geven. Mensen hebben suggesties kunnen indienen en er kan nu gekozen worden uit vijf namen. Stemming heeft het volgende resultaat:
De Ontmoetingskerk 26 stemmen
De Boomgaard 17 stemmen
De Bron 17 stemmen
De Ichtuskerk 6 stemmen
De Lichtkring 4 stemmen
Degenen die vanavond niet aanwezig konden zijn, kunnen nog een stem uit brengen. Dit wordt via de Zondagsbrief en de website bekend gemaakt. Daarna neemt de kerkenraad een besluit.

Watze Elgersma (notulist)
 
terug