De start van een Sociaal Plein Tiel De start van een Sociaal Plein Tiel
Sociaal Plein Tiel, “the road to succes”
Voor velen kwam het wellicht als een (aangename?) verrassing dat de kerk aan de Schaepmanstraat verkocht was en omgebouwd wordt tot een Sociaal Plein Tiel. Dat dit initiatief van de Stichting van den Heer Hoogendijk van Domselaar (Hoogendijkstichting) niet uit de lucht kwam vallen hadden we u graag toegelicht na de speciale afscheidsdienst in de Schaepmankerk op 22 maart. Helaas ging die dienst niet door. Daarom nu op deze plaats onze uitleg over hoe het Sociaal Plein Tiel tot stand kwam en daarmee een waardige diaconale bestemming geeft aan dit voormalige kerkgebouw.

Al zo’n 25 jaar geleden heeft het toenmalige bestuur van de Hoogendijkstichting een verkennend onderzoek uitgevoerd naar een verzamelgebouw in Tiel voor diverse maatschappelijke organisaties. Het gaat dan om organisaties die werken voor doelgroepen die soms hetzelfde zijn, of zo aan elkaar verwant zijn dat door ruimtelijke bundeling van voorzieningen voor hen een beduidende meerwaarde ontstaat die ten goede kan komen aan hun eigenlijke doelstellingen. Te weten hulp voor de zwakkeren en hulpbehoevenden in onze samenleving. Dit diaconale initiatief kreeg toen door andere ontwikkelingen en prioriteiten geen vervolg.

Het huidige bestuur pakte de gedachte weer op omdat bij de behandeling van financiële aanvragen om bijdragen steeds weer bleek dat er bij veel maatschappelijke organisaties kosten te besparen zijn als er bij huisvesting en administratieve organisatie – en wie weet wat nog meer - samengewerkt zou worden. Het gaat vaak om doelgroepen die door hun problematiek en behoeftes raakvlakken hebben in de voorzieningen die ze nodig hebben. Synergie zoeken is het woord. Het daardoor uitgespaarde geld zou dan ten goede kunnen komen aan de eigenlijke doelstellingen van deze organisaties, en dus aan de mensen waar je het uiteindelijk voor doet. Verder blijken nogal wat van deze organisaties in tijdelijke huurpanden te zitten en zich zorgen te maken over de duur van hun huisvesting.

Reden voor het Hoogendijkbestuur om concreet te bezien of binnen de grenzen van haar diaconale doelstelling er mogelijkheden zijn dit initiatief naar synergie in daden om te zetten.
Het is een aanpak in stappen. Eerst de behoefte en de kansen binnen Tiel onderzoeken en als dat positief uitpakt een gezamenlijk gebouw vinden dat voor dat doel geëxploiteerd kan worden (bijv. het Eerstelijnsgezondheidscentrum aan de Dodewaardlaan is ook een verzamelgebouw waar synergie gerealiseerd wordt). In zo’n gebouw kunnen dan meerdere organisaties gehuisvest worden, gebruik maken van gezamenlijke ruimtes en voorzieningen waardoor ze zich volledig kunnen focussen op hun doelstelling en de uitvoering daarvan.

In 2013 werd een eerste initiatief van de Hoogendijkstichting gestart. Mozaïek-Welzijn, een organisatie die het maatschappelijke veld in Tiel overziet, werd gevraagd een inventarisatie te doen bij alle Tielse maatschappelijke organisaties naar de interesse in zo’n voorziening. Er bleek veel belangstelling. Toch werd het vervolg helaas een doodlopende weg. Belangrijke oorzaken hiervoor waren een gaandeweg toenemend gebrek aan interesse bij Mozaïek en de onwil of onkunde bij organisaties om over hun grenzen te kunnen kijken om de meerwaarde te zien van zo’n gebouw en stappen durven te zetten voor een verdere toekomst. Er zijn natuurlijk onzekerheden.

In 2017 volgde een tweede poging van de Hoogendijk, nu in samenwerking met kringloopwinkel Secunda, die ook op zoek was naar nieuwe huisvesting en die de formule van zo’n verzamelgebouw erg aansprekend vond. In deze fase ontstond ook de naam Sociaal Plein Tiel. Dit initiatief ging veelbelovend van start en leidde tot een platform van organisaties die mee wilden doen en daartoe zelfs intentieverklaringen tekenden. Toen het op de keuze van een locatie aankwam ontstond een impasse omdat de gemeente onvoldoende mee wilde werken in de gedachte richting en er enig onderling wantrouwen tussen de organisaties bleek te bestaan over de gevreesde dominantie van grotere partijen die meededen. Zo bleek het initiatief weliswaar waardevol en in een behoefte te voorzien, maar liep ten tweede male dood.

Opgeven of niet was nu de vraag in het Hoogendijkbestuur. Analyse van de redenen van het stuklopen van de beide initiatieven leidde tot het besluit nog een derde poging te wagen, maar dan op een kleinschaliger niveau. Een Klein Sociaal Plein Tiel. Duidelijk was geworden dat er een positief potentieel is, maar ook gebrek aan durf. “Eerst zien dan geloven”.  We kozen ervoor te gaan werken via een groeimodel: klein  beginnen en dan de praktijk, uitstraling en de tijd het werk te laten doen.

Een van de positieve organisaties was het Inloophuisbestuur, nu Diaconaal Centrum Tiel (DCT). Het Inloophuis was tijdelijk gehuisvest in de voormalige kerk aan de Schaepmanstraat en zou daar – zeer tegen haar zin – uiterlijk 31 december 2019 weer uit moeten. Immers, de kerk stond te koop.
In een positief verlopend overleg met het bestuur van het Diaconaal Centrum Tiel spraken we af te inventariseren of er tenminste 5 partijen gevonden konden worden om een (mini) sociaal plein te realiseren in dit kerkgebouw. Als dat succesvol zou lukken, dan zou de Hoogendijkstichting willen overwegen de koop van de voormalige kerk mogelijk te maken. En dan zou ook het Inloophuis kunnen blijven zitten op een locatie die haar zo goed beviel.

Het bestuur van het DCT ging actief op zoek naar geschikte gegadigden en vond vijf geïnteresseerde partijen die na overleg en uitleg de meerwaarde inzagen en bereid waren een niet-vrijblijvende intentieverklaring te tekenen.
Een van de partijen was het Toon Hermans Huis Tiel dat ook op zoek was naar andere huisvesting. Het proces kwam in een stroomversnelling en er werd besloten het kerkgebouw te kopen en daarna te verbouwen tot een maatschappelijk verzamelgebouw, het Sociaal Plein Tiel!

Tot slot. Het lag en ligt niet op de weg van de Hoogendijkstichting om zelf gebouwen te gaan beheren. Daarom werd besloten om een Stichting Sociaal Plein Tiel op te richten, die – gefinancierd door de Hoogendijkstichting – het pand heeft gekocht en gaat verbouwen tot Sociaal Plein Tiel. Deze stichting zal het overeenkomstig de bedoeling gaan exploiteren.
Als u vragen heeft over de verbouwing, dan kunt u deze per e-mail stellen aan het bestuur van deze Stichting Sociaal Plein Tiel (informatieSPT@gmail.com). Zij zullen daar dan z.s.m. op reageren.
Het Hoogendijkbestuur is blij met de deskundigheid en de bevlogenheid van dit nieuwe stichtingsbestuur om deze jarenlange droom te gaan verwezenlijken.

De Hoogendijkstichting bouwt hiermee weer verder aan de diaconale arbeid van de kerken, zoals de doelstelling het omschrijft. En dat in dit verband begon met het Inloophuis. Een groeimodel, zoals gezegd, dus kansen om deze arbeid verder uit te bouwen
Opdat degenen waarnaar wij hebben om te zien er wel bij varen.

Namen het Bestuur Stichting van den Heer Hoogendijk van Domselaar.
Niek de Vries, vz.

 
terug