Waarom...

Waarom...
Omdat vragen rond milieu en duurzaamheid niet allleen de bestaande milieuorganisaties aan gaan, maar de hele Nederlandse samenleving. Kerken vormen een deel van die samenleving en weten zich, vanuit een lange traditie van maatschappelijke betrokkenheid, aangesproken door vragen daaruit. Niet minder belangrijk is, dat voor kerken de aarde niets minder is dan de schepping, ‘het werk van Gods handen’. Hoe mag je daar als mens mee omgaan? Als exploitant? Als rentmeester? Als participant?

Het ontstaan van de Werkgroep Kerk en Milieu in Tiel:
Na een oproep van ondergetekende hebben zich op woensdag 17 juni 2009 vanuit de verschillende Tielse kerken spontaan 9 mensen gemeld om tot een nieuw milieu-initiatief te komen.

Ongeveer twintig jaar geleden werd vanuit de Raad van Kerken het programma ten behoeve van Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping uitgezet.

In plaatselijke gemeenten heeft dit veel enthousiasme gewekt en mensen in beweging gebracht.

Na verloop van tijd ebde het ook weer enigszins weg. Hoewel er intussen in de samenleving en ook in de kerken veel veranderd is, zijn de thema’s onverminderd actueel. Op bescheiden wijze willen we proberen binnen onze kerken weer enige aandacht voor met name de milieuvraagstukken terug te krijgen.

Directe aanleiding daartoe is de zogenaamde Klimaatbrief die de Nederlandse Raad van Kerken samen met andere christelijke organisatie (o.a. het CEN: Christelijke Ecologisch Netwerk) recent heeft uitgegeven. In deze klimaatbrief wordt aangegeven hoe urgent het is om desastreuze klimaatveranderingen te voorkomen. We hebben nog maar heel weinig tijd om de wereldwijde CO2 uitstoot van fossiele energiebronnen (kolen, olie, gas) tot dalen te brengen. In dat teken staat ook de milieuconferentie van Kopenhagen, in dec. 2009.

Onze plannen zijn om in elk geval regelmatig in Samen Kerk een stukje kopij aan te bieden dat betrekking heeft op een milieuthema. Waarin dan vanuit een persoonlijke invalshoek iets van voorlichting geboden wordt. Mensen vertellen vanuit hun eigen motivatie hoe zij hun eigen gedrag veranderd hebben ten gunste van o.a. het milieu.
We hopen dat dit ‘eigen geluid’ ook voor anderen motiverend zal werken. Iedereen die zich er door aangesproken voelt en mee wil doen is welkom. Voorstel is om deze rubriek een vaste naam te geven, waar de redactie ongetwijfeld iets voor kan bedenken.
Zo komen we met elkaar tot een vergaarbak van goede ideeën en positieve stimulansen. En zetten we elkaar als het ware een beetje onder (groene) stroom.
Ons tweede idee is om ook gebruik te maken van diverse media, zoals het draaien van een Milieufilm in Tiel.

Ds. Leen de Ronde

Voor meer informatie kunt u bij Leen de Ronde én de overige werkgroepleden terecht:
Jaap Baas, Gerry Smid, Tineke Swaneveld en Sandra Griffioen.

Ons E-mailadres is:

Klik hier voor de algemene landelijke website van Kerk en Milieu
terug