Onze visie op diaconaat Onze visie op diaconaat
In het “barmhartigheidsdiaconaat” (hulp verlenen, etc.) willen we maximaal gebruik kunnen maken van de ervaringen en professionaliteit die binnen de kerken aanwezig zijn.

Het (diaconale) Inloophuis met z’n doelstelling en 25 jaar ervaring is daar een voorbeeld van. We zullen niet aarzelen om samenwerking te zoeken met anderen waarmee we onze doelstelling delen als daarmee effectiviteit en efficiëntie vergroot worden.
De keuze valt daarbij op de realisering door middel van een Diaconaal Actie- en Hulpcentrum. In een dergelijk centrum zal een meldpunt voor (acute) hulpvragen op basis van een zo groot mogelijke beschikbaarheid aanwezig zijn, waar kennis en ervaring aanwezig is om adequaat en selectief met de hulpvragen om te gaan in een eerste beoordeling of de hulp vanuit de diaconie geboden moet worden. Alle hulpvragen die bij de kerk binnenkomen worden naar dit meldpunt verwezen. Indien de hulpvraag aan de diaconie terecht is, dan is een crisisteam vanuit de betrokken diaconale instanties/fondsen, onder regie van een coördinator van het Centrum, in staat snel en doeltreffend te handelen.
De diaconale financiële fondsen zijn betrokken om – binnen de voor elk fonds geldende statuten – de financiële hulpruimte en slagkracht te bieden.

Daarnaast biedt het Centrum voorzieningen voor de met prioriteit geselecteerde doelgroepen voor diaconale aandacht en zorg. Te denken hierbij is aan mensen met sociale eenzaamheid, armoede, vluchtelingen, allochtonen, lotgenootgroepen.

In onze situatie bestaat sinds 25 jaar een Inloophuis. Het ligt voor de hand bovenstaand beleid te realiseren via dit Inloophuis en met de daar aanwezige deskundigheid en ervaring.
 
terug